bryggenet

Debatforum : Fri debat : Socialdemokratiet og afviklingen af ”Velfærdsstaten”.

Skriv svar

icon Socialdemokratiet og afviklingen af ”Velfærdsstaten”.

| Quote Reply
velfærdsstat (Junior) IP: Logged 2007-07-15 at 15:35
Den tidligere statsminister, Anker Jørgensen, er netop fyldt 85 år. Lad det være sagt her: al respekt for politisk livserfaring og visdom. I det overfladiske og flashprægede 2007 er dette velkomment.

Men som det ofte er her i livet er der malurt i bægeret. Anker Jørgensen, AK, var en af de danske statsministre der initierede besparelsespolitikken i begyndelsen af 1970’erne. Også i forhold til sundhedsuddannelserne og besparelserne indenfor sundhedssektoren som helhed. Eksempelvis adgangen til sygeplejerske og lægeuddannelsen mv. Men også i forhold til nedlæggelsen af hospitaler. Yderst problematisk: for hvor skal sundhedsper-sonale opnå deres praktiske træning? Forudsætningerne for vore dages danske stenalder sundhedssektor blev grundlagt under AK’s regeringsperioder. Herefter kom Poul Schlü-ter og besparelserne indenfor den offentlige sektor tog fart. Også negligeringen af bl.a. det danske jernbanenet og DSB mv. I dag kender vi følgerne.

I 1993 kunne en anden socialdemokrat sætte sig i statsministerstolen: Poul Nyrup Ras-mussen, PNR. Han fortsatte i det store og hele hvor Poul Schlüter slap. Flere besparelser, forringelser af dagpengesystemet sammen med økonomiminister Marianne Jelved fra Det Radikale Venstre. Ikke meget nyt her. PNR fortsatte i det neoliberale fodspor som Ronald Reagan, Helmuth Kohl, Poul Schlüter, Margaret Thatcher havde grundlag og se-nere Tony Blair og Gerhard Schröder m.fl. fortsatte i.

Berlin-muren var faldet og ”truslen fra arbejderstaterne” østpå var væk. Nu skal vel-færdsstaten fjernes med et par raske snuptag. Og hvem var bedre til at fortsætte det neo-liberale og velfærdsstatsafviklende arbejde end socialdemokraterne? Helt tilbage fra da Den Kolde Krig var ”mest kold” havde socialdemokratiet været en sand alliancepartner for Det Konservative Folkeparti og partiet Venstre mv. Og det borgerlige Danmark som helhed. Og en loyal støtte af monarkiet osv.

Socialdemokratiske tillidsmænd på arbejdspladserne indsamlede og videreformidlede i øvrigt informationer om deres kommunistiske og andre venstrefløjs arbejdskammerater. Informationerne gik først til AIC, Arbejderens Informations Central og efterfølgende til PET og FET. Oplysninger om således danske statsborgere endte endvidere også i CIA’s arkiver i Langley i USA.

Men indledningsvis var de en tur om den amerikanske ambassade på Dag Hammar Skjölds allé. Så vidste man på ambassaden hvem ”de onde var” og i et tilfælde af, at Den Kolde Krig blev varm, vidste man hvem der skulle likvideres og arresteres. Men det havde man jo endvidere det danske politi og efterretningsvæsen til. Politiet havde jo tid-ligere udmærket sig i et samarbejde med USA’s nye allierede: Vesttyskland. I sin iver ef-ter, at udvise politieffektivitet overfor den tyske værnemagt havde man arresteret om-kring 350 danske kommunister og viderekanaliseret dem til Gestapo. Jo, Socialdemokra-tiet var en grundpille i det borgerlige danske Nato-demokratur.

Når AK derfor i forbindelse med sin 85-årsdag pirker til partiets politiske leder, Helle Thorning Schmidt, så er det mod bedre vidende. AK pirker til, at partiet ikke er særligt socialt sindet og har fokus på de grupper i Danmark der har behov for støtte og omsorg. Men ikke kun dem. Også konsekvenserne af 30 til 35 års besparelser på de offentlige budgetter og følgerne heraf etc. Nej, Socialdemokratiet er ikke særligt ”socialt”. Partiet støtter jo også helhjertet det neoliberale EU: det kapitalistiske systems bastion imod bor-gerne. En gennemført korrupt og kriminel organisation der bruger milliarder af euro året. Og gennemfører antiterrorlovgivning der er en direkte trussel imod borgernes retssikker-hed.

Helle Thorning Schmidts politiske profilering af sit parti går herudover ikke i retning af den brede befolknings interesser. Hun er en konkurrent til både Margrethe Vestagers borgerligt-liberale og ”Ny Alliances” neoliberale politik. De kæmper jo nærmest om de samme stemmer. De velbjærgede overmiddelklassedanskere hvis væsentlige interesse er den nye mode i samtalekøkkener og fladskærms tv’er. Og hvor meget de kan få for deres ejerboliger. Eller ejerboliger. Nogle har jo flere. De kaldet det officielt ”midtsøgende” politik: men det da ren demagogi. Det er et ”cover up” for regulær borgerlig politik.

Derfor: hvis man forventer, at en stemme på Socialdemokratiet er en stemme på en ud-bygning og sikring af velfærdsstaten, så tager man katastrofalt fejl. Partiet vil måske ud-øve lidt ”livsforlængende medicin til den dødende patient”, men derudover er partiet og-så på en velfærdstatsafviklingskurs. Hvis man vil være sikker på en definitiv tilbage-trækning, afvikling, eller hvad man vil kalde nedlæggelsen af det sæt af lovgivning der sikre forskellige ydelser til befolkningen, herunder gratis behandling i sundhedssektoren som helhed, så stem på Socialdemokratiet. Partiet er et egoismeparti på samme måde som de borgerlige partier. De appelere til den laveste sociale og menneskelige fælles-nævner der findes: den personlige grådighed. Det er kynisme pur. Det er også den ende-lige afvikling af den fælles danske kulturarv som der bl.a. kæmpet for under besættelsen 1940 til 1945.

De danske vælgere står overfor et skæbneafgørende dilemma: får de Fogh som statsmini-ster står den på velfærdsstatsafvikling. Får de Helle som statsminister, så står den på det samme. Bare i et lidt langsommere tempo. Tror man derfor som aktiv på venstrefløjen, at en ”strategisk stemme” på Socialdemokratiet vil sikre selv det nuværende stærkt forrin-gede velfærdsniveau så tager man grueligt fejl. Bare tænk på PNR’s brudte løfter i for-hold til EU afstemningerne. I det konkrete historiske perspektiv står de danske vælge-re/den danske befolkning derfor overfor store afgørelser ved de kommende to valg til det danske parlament. De som hævder, at de da nok vil forsvare velfærdsstaten har i realite-tens iskolde politiske vand en helt anden dagsorden. Imellem et dansk samfund præget af hjemløshed, pjalteproletariatfattigdom, massive sociale forskelle mv., og så et anstændigt og socialt retfærdigt dansk samfund står venstrefløjen.

Fløjens historiske politiske opgave er, at afdække modstandernes dagsorden for samfun-det og gøre dette så forståeligt, at et flertal af vælgerne indser de nærmeste valgs histori-ske og skæbneafgørende karakter. Og giver fløjen det politiske mandat der kan bringe landet ind på en helt og aldeles anderledes samfundskurs.

Får det borgerlige Danmark, med deres velfærdsstatsafviklingspolitik, kulturkamp imod solidariteten og kanoner held til, at fortsætte så vil det kræve en regulær revoluti-on/massiv civil ulydighed, at skaffe et nyt Danmark på et givet tidspunkt.

Skriv svar

Debatforum : Fri debat : Socialdemokratiet og afviklingen af ”Velfærdsstaten”.
Not Logged In? Username: Password: Lost your password?