bryggenet

Referat bredbåndsmøde d. 14.august 2001

Deltagere: Der var færre deltagere til dette møde end ved sidste møde, men 17 entusiaster havde fundet vej til mødet.

Ordstyrer: Erika Brenner
Referent: Michala Jessen

1) Rasmus Jessop indledte mødet med at gennemgå det udleverede oplæg som teknikgruppen havde udarbejdet. (se vedlagt oplæg).

De specifikke krav som gruppen havde fundet frem til blev diskuteret frem og tilbage men umiddelbart var der stor opbakning til gruppens arbejde.

2) Efterfølgende blev der diskuteret hvilken organisationsform der vil være hensigtsmæssig blandt boligforeningerne:

1. Et løst organiseret forum der koordinerer samarbejdet mellem andelsboligforeningerne og som forhandler kontrakt på plads med udbyder. Boligforeningerne underskriver hver især en enslydende kontrakt og udbyder ejer mellemstykker mellem boligforeningerne.
eller
2. En mere organiseret forening, f.eks a la en antenneforening, hvor foreningen ejer nettet. Denne organisationsform kræver vedtægter, kasserer, revisor, generalforsamling osv. Desuden skal boligforeningerne afgive en vis beslutningskompetence til en sådan forening.

Inden projektet i det hele tager går i gang vil det desuden være nødvendigt med juridisk og teknisk bistand hvortil vi også er nødt til at have en sum penge til rådighed.

Et forslag lød på at danne en forening hvor boligforeningerne melder sig ind ved at betale et kontingent som skal dække de fælles omkostninger. Det er dog nødvendigt med et økonomisk overslag/ budget før boligforeningerne kan binde sig. Derfor fortsætter samarbejdet som et løst samarbejde indtil vi har et budget. Vi skal dog senest på informationsmødet se tidsplan sidst i referatet - have en organisationsform på plads.

3) Repræsentanterne fra de tilstedeværende boligforeninger gennemgik hvordan stemningen for bredbånd er i de respektive boligforeninger.

Tilslutning blandt boligforeningerne:

4) Rasmus gennemgik en tidsplan som vi stiler efter at overholde:

5) Sidst blev der uddelt arbejdsopgaver

Vi forventer at næste møde bliver inden 1. oktober. Teknikergruppen indkalder til næste møde.

Med venlig hilsen

Michala Jessen og Erika Brenner