bryggenet

Foreningen - organisation

Som det fremgår blandt andet af foreningens vedtægter er der et antal forskellige kompetente organer og grupper i bryggenet. Pt. er der:

Repræsentantskabet

Rolle i bryggenet
Foreningens repræsentantskab er bryggenets øverste myndighed. Repræsentantskabets arbejde beskrives i vedtægternes §§5-7 og det går grundlæggende ud på at vedtage foreningens budget, godkende regnskabet og vælge bestyrelsen. Desuden skal repræsentantskabet orienteres om optagelse af nye medlemmer ligesom det er den sidste klageinstans for brugerne hvis de er utilfredse med en beslutning i bestyrelsen.

Opbygning og arbejde
Repræsentantskabet mødes ordinært en gang om året - normalt i maj måned - og referater kan læses her:

Desuden kan repræsentantskabet løbende blive bedt om at forholde sig til eksempelvis vilkår for optagelse af et nyt medlem.
Der kan også indkaldes til ekstraordinære møder hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer finder det påkrævet.

Medlemmer
Repræsentantskabet består af repræsentanter fra de boligforeninger der er med i bryggenet. Hver forening har ret til 1 medlem pr. påbegyndt 50 lejligheder. Det vil sige at repræsentantskabet lige nu har den følgende sammensætning:

BoligforeningAntal repræsentanter
A/B Axel Heides Gård2
A/B Avetho1
A/B Bergthora6
A/B Egilshus7
E/F Grönings Have4
A/B Gullfoss6
A/B Gunløg5
A/B HAB4
A/B Halfdan4
B/S Isafjord4
E/F Islands Brygge2
A/B Islands Brygge 3-51
E/F Islands Brygge 7...1
E/F Islandsborg1
E/F Islandshus3
E/F Kommandantens Gaard4
A/B Langebro1
A/B Leif2
A/B Njal7
A/B Njal L / Saga A6
A/B Ny Tøjhus 13
A/B Ny Tøjhus 22
E/F Ny Tøjhus 21
E/F Snorreshus3
A/B St. Thorlakshus5
A/B Thorakshus2
E/F Vesthavn1
I alt84

Hvordan kommer man med?
Som beskrevet ovenfor er repræsentantskabets medlemmer udpeget af de boligforeninger der er med i bryggenet. Du skal derfor kontakte din boligforening hvis du er interesseret i at være med i repræsentantskabet.
For at kunne blive repræsentant skal man enten bo i, være bestyrelsesmedlem for eller være ansat af en af de boligforeninger der er med i bryggenet.

Kontakt
Repræsentantskabet kan kontaktes på e-mailadressen info@bryggenet.dk eller på foreningens postadresse.

Bestyrelsen

Rolle i bryggenet
Bestyrelsen tager sig af de løbende opgaver i bryggenet og mellem repræsentantskabsmøderne har bestyrelsen den endelige kompetence som beskrevet i vedtægternes §8 og §9.
Bestyrelsen træffer beslutning i alle sager som ikke er uddelegeret til udvalg eller specifikt omtalt i vedtægterne. For eksempel skal større økonomiske beslutninger godkendes af repræsentantskabet.
Bestyrelsens afgørelser kan indklages for repræsentantskabet.

Opbygning og arbejde
Bestyrelsen består af mellem 5 og 7 medlemmer valgt for 2 år ad gangen af repræsentantskabet.
Bestyrelsen arbejder dels i møder mindst hvert kvartal - indtil videre har bestyrelsen holdt møder stort set hver anden uge - og dels løser bestyrelsens enkelte medlemmer opgaver imellem møderne.
Suppleanterne deltager i bestyrelsens arbejde på lige fod med de fuldgyldige medlemmer - men har selvfølgelig ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

Medlemmer
Bestyrelsen består i år af:

Hvordan kommer man med?
Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet og man skal derfor enten sende en opstilling til repræsentantskabet eller stille op på selve repræsentantskabsmødet.
For at kunne blive valgt til bestyrelsen skal man enten bo i, være bestyrelsesmedlem for eller være ansat af en af de boligforeninger der er med i bryggenet. Der er ikke noget formelt krav om at bestyrelsens medlemmer skal være repræsentanter. Til gengæld er der den begrænsning at der til enhver tid højst kan være 2 bestyrelsesmedlemmer fra samme boligforening.

Kontakt
Bestyrelsen kan kontaktes på e-mailadressen bestyrelse@bryggenet.dk eller på foreningens postadresse.

Teknisk Udvalg

Rolle i bryggenet
Teknisk Udvalg er videreførelsen af den frivillige arbejdsgruppe, der fik ideen og arbejdede for at virkeliggøre drømmen om Bryggenet.

Opbygning og arbejde
Udvalget arbejder dels i møder og dels over mail og ved at de enkelte medlemmer undersøger forskellige forhold, laver udkast og så videre.
Teknisk Udvalg rådgiver bestyrelsen i tekniske spørgsmål og aflaster bestyrelsen ved at tage sig af forskellige tekniske og praktiske opgaver.
Derudover varetager udvalget en del af kontakten til andre foreninger og andre eksterne parter.

Medlemmer
Teknisk Udvalg består af bestyrelsen samt yderligere frivillige bryggeboere. Der er pt. kun to medlemmer af Teknisk Udvalg som ikke også sidder i bestyrelsen.

Hvordan kommer man med?
Teknisk Udvalg er selvsupplerende så man kan melde sig ved at sende en e-mail til udvalget.

Kontakt
Teknisk Udvalg kan kontaktes på e-mailadressen teknik@bryggenet.dk eller på foreningens postadresse.

Visions-udvalget

Rolle i bryggenet
Visions-udvalget er nedsat for at diskutere Bryggenets strategiske mål og udarbejde konkrete forslag til, hvordan Bryggenet kan gøres endnu bedre.

Opbygning og arbejde
Udvalget arbejder hovedsageligt i møder og ved at de enkelte medlemmer undersøger forskellige forhold, laver udkast og så videre.
Udvalget rådgiver bestyrelsen og repræsentantskabet om strategiske beslutninger for Bryggenets fremtid, såsom hvilke tjenester, der skal udbydes og hvordan Bryggenet kan udbygges.

Medlemmer
Visions-udvalget består af frivillige fra diverse medlemsforeninger, og omkring halvdelen af medlemmerne sidder også i bestyrelsen.

Hvordan kommer man med?
Visions-udvalget er selvsupplerende så man kan melde sig ved at sende en e-mail til udvalget.

Kontakt
Visions-udvalget kan kontaktes på e-mailadressen vision@bryggenet.dk eller på foreningens postadresse.

Informations-udvalget

Rolle i bryggenet
Informations-udvalget arbejder som navnet antyder med udarbejdelse og revision af foreningens informationsmateriale, pt. primært informationsfolderen der uddeles til nye foreninger og nye beboere i de nuværende medlemsforeninger.

Opbygning og arbejde
Udvalget arbejder dels i møder og dels over mail og ved at de enkelte medlemmer undersøger forskellige forhold, laver udkast og så videre. Informations-udvalget rådgiver bestyrelsen i spørgsmål om information til beboere og andre og aflaster bestyrelsen ved at tage sig af forskellige opgaver. Udvalget vælger selv en koordinator som tager sig af mødeindkaldelser og andre administrative opgaver.

Medlemmer
Informations-udvalget består af frivillige fra diverse medlemsforeninger.

Hvordan kommer man med? Informations-udvalget er selvsupplerende så man kan melde sig ved at sende en e-mail til udvalget.

Kontakt Informations-udvalget kan kontaktes på e-mailadressen infoudvalg@bryggenet.dk eller på foreningens postadresse.

TV-udvalget

Rolle i bryggenet
TV-Udvalget er nedsat af bestyrelsen som et rådgivende udvalg til at tage sig af sager vedrørende bryggenets TV-løsning.
Udvalgets største opgave er at lave et forslag til fremgangsmåde for en afstemning om hvilke TV-kanaler der fremover skal indgå i TV-pakkerne.
En anden vigtig opgave er at indstille til bestyrelsen hvilke TV-kanaler der skal tilbydes via den digitale set-top-box, VisionDigital.

Opbygning og arbejde
Udvalget arbejder dels i møder og dels over mail og ved at de enkelte medlemmer undersøger forskellige forhold, laver udkast og så videre.
Udvalget vælger selv en koordinator som tager sig af mødeindkaldelser og andre administrative opgaver.

Medlemmer
TV-udvalget består af et antal frivillige fra diverse medlemsforeninger.

Hvordan kommer man med?
TV-udvalget er selvsupplerende så man kan melde sig ved at sende en e-mail til udvalget.

Kontakt
TV-udvalget kan kontaktes på e-mailadressen fjernsyn@bryggenet.dk eller på foreningens postadresse.