bryggenet

Foreningen - organisation

Som det fremgår blandt andet af foreningens vedtægter er der et antal forskellige kompetente organer og grupper i bryggenet. Pt. er der:

Repræsentantskabet

Rolle i bryggenet
Foreningens repræsentantskab er bryggenets øverste myndighed. Repræsentantskabets arbejde beskrives i vedtægternes §§5-7 og det går grundlæggende ud på at vedtage foreningens budget, godkende regnskabet og vælge bestyrelsen. Desuden skal repræsentantskabet orienteres om optagelse af nye medlemmer ligesom det er den sidste klageinstans for brugerne hvis de er utilfredse med en beslutning i bestyrelsen.

Opbygning og arbejde
Repræsentantskabet mødes ordinært en gang om året - normalt i maj måned - og referater kan læses her:

Desuden kan repræsentantskabet løbende blive bedt om at forholde sig til eksempelvis vilkår for optagelse af et nyt medlem.
Der kan også indkaldes til ekstraordinære møder hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer finder det påkrævet.

Medlemmer
Repræsentantskabet består af repræsentanter fra de boligforeninger der er med i bryggenet. Hver forening har ret til 1 medlem pr. påbegyndt 50 lejligheder.

Hvordan kommer man med?
Som beskrevet ovenfor er repræsentantskabets medlemmer udpeget af de boligforeninger der er med i bryggenet. Du skal derfor kontakte din boligforening hvis du er interesseret i at være med i repræsentantskabet.
For at kunne blive repræsentant skal man enten bo i, være bestyrelsesmedlem for eller være ansat af en af de boligforeninger der er med i bryggenet.

Kontakt
Repræsentantskabet kan kontaktes på e-mailadressen info@bryggenet.dk eller på foreningens postadresse.

Bestyrelsen

Rolle i bryggenet
Bestyrelsen tager sig af de løbende opgaver i bryggenet og mellem repræsentantskabsmøderne har bestyrelsen den endelige kompetence som beskrevet i vedtægternes §8 og §9.
Bestyrelsen træffer beslutning i alle sager som ikke er uddelegeret til udvalg eller specifikt omtalt i vedtægterne. For eksempel skal større økonomiske beslutninger godkendes af repræsentantskabet.
Bestyrelsens afgørelser kan indklages for repræsentantskabet.

Opbygning og arbejde
Bestyrelsen består af mellem 5 og 7 medlemmer valgt for 2 år ad gangen af repræsentantskabet.
Bestyrelsen arbejder dels i møder mindst hvert kvartal - indtil videre har bestyrelsen holdt møder stort set hver anden uge - og dels løser bestyrelsens enkelte medlemmer opgaver imellem møderne.
Suppleanterne deltager i bestyrelsens arbejde på lige fod med de fuldgyldige medlemmer - men har selvfølgelig ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

Medlemmer
Bestyrelsen består i år af:


Suppleanter:

Hvordan kommer man med?
Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet og man skal derfor enten sende en opstilling til repræsentantskabet eller stille op på selve repræsentantskabsmødet.
For at kunne blive valgt til bestyrelsen skal man enten bo i, være bestyrelsesmedlem for eller være ansat af en af de boligforeninger der er med i bryggenet. Der er ikke noget formelt krav om at bestyrelsens medlemmer skal være repræsentanter. Til gengæld er der den begrænsning at der til enhver tid højst kan være 2 bestyrelsesmedlemmer fra samme boligforening.

Kontakt
Bestyrelsen kan kontaktes på e-mailadressen bestyrelse@bryggenet.dk eller på foreningens postadresse.