bryggenet

Foreningen - vedtægter

§ 1 Navn & hjemsted

stk. 1. Foreningens navn er BryggeNet.

stk. 2. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune.

§ 2 Formål

stk. 1. Foreningens formål er at etablere, eje og drive et fælles net (benævnt "Nettet"), hvorigennem de enkelte medlemmer forbindes med såvel interne som eksterne net, blandt andet tv-, telefon- og datanet.

stk. 2. Foreningens formål er endvidere gennem etableringen, ejerskabet og driften af Nettet at give medlemmerne besparelser på tv, telefoni, internetadgang, bredbåndstjenester mv. samt at sikre kvalitet og uafhængighed af leverandører.

stk. 3. Foreningen er ikke kommerciel og udøver sit formål uden profit for øje.

§ 3 Medlemskab

stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages boligforeninger (ejer og andel), grundejerforeninger, antenneforeninger samt ejere af boligudlejningsejendomme.

stk. 2. Erhvervsvirksomheder, institutioner og skoler kan optages som enkeltmedlemmer - dog uden stemmeret.

stk. 3. Ethvert medlem af foreningen har på bestyrelsens forlangende pligt til at lade sig tilslutte Nettet ved underskrivelse af den gældende tilslutningsaftale, ligesom enhver der er tilsluttet Nettet skal være medlem af foreningen og skal overholde den af repræsentantskabet fastsatte netetikette samt aftaler mellem medlemmet og foreningen, herunder den gældende tilslutningsaftale.

stk. 4. Beslutningen om optagelse af nye medlemmer og vilkårene herfor, herunder medlemskabets mindste varighed, træffes af bestyrelsen. Medlemskabet træder i kraft, når en tilslutningsaftale er underskrevet af såvel foreningen som det nye medlem. Bestyrelsen har pligt til senest 14 dage inden optagelse af nye medlemmer at give skriftlig (via post eller e-mail) meddelelse herom til repræsentantskabet med angivelse af vilkårene herfor.

§ 4 Udmeldelse og eksklusion

stk. 1. Et medlem af foreningen kan, indtil ikrafttrædelsestidspunktet for den mellem foreningen og medlemmet indgåede tilslutningsaftale, jf. § 3, stk. 3, opsige sit medlemskab med 14 dages varsel. Efter ikrafttrædelsestidspunktet for tilslutningsaftalen kan medlemmet opsige sit medlemskab med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, idet medlemmet dog desuagtet skal betale et eventuelt grundabonnement, jf. § 12, stk. 1, indtil 1. januar 2006 eller indtil den dato, som er fastsat i tilslutningsaftalen.

stk. 2. Hvis en boligudlejningsejendom, hvis ejer er medlem af foreningen overdrages, indtræder den nye ejer eller boligforening i medlemskabet af foreningen, idet overdrageren og det indtrædende medlem dog overfor foreningen - og medmindre andet aftales - hæfter solidarisk for opfyldelsen af de ved medlemskabet og tilslutningsaftalen medfølgende pligter og hæftelser.

stk. 3. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt den pågældende har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af foreningens vedtægter herunder grov eller gentagen overtrædelse af foreningens netetikette eller væsentlig misligholdelse af aftaler med foreningen så som den gældende tilslutningsaftale. Et medlem kan endvidere ekskluderes, såfremt pågældende har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne herunder af foreningens netetikette eller misligholdelse af aftaler med foreningen så som den gældende tilslutningsaftale, jf. § 3, stk. 3,, forudsat at vedkommende ikke inden 14 dage fra bestyrelsens skriftlige påkrav herom har bragt overtrædelsen og/eller misligholdelsen til ophør.

stk. 4. Et medlems restance med mindst 2 måneders kontingent eller anden pengeydelse i henhold til aftale med foreningen, herunder tilslutningsaftalen, skal anses som en grov overtrædelse og væsentlig misligholdelse og kan således danne grundlag for eksklusion af foreningen, såfremt restancen ikke er berigtiget senest 7 dage fra bestyrelsens skriftlige påkrav herom.

stk. 5. Hvor der foreligger eksklusionsgrundlag, er bestyrelsen berettiget til at foranstalte, at medlemmets tilslutning til Nettet afbrydes.

stk. 6. Advarsel om, såvel som beslutning om, eksklusion af foreningen og/eller afbrydelse af tilslutning til Nettet, skal begrundes skriftligt overfor medlemmet.

stk. 7. Et således ekskluderet medlem kan, uden opsættende virkning, kræve eksklusionen optaget på dagsordenen på førstkommende repræsentantskabs-møde, hvor en repræsentant for medlemmet har taleret under sagens behandling

stk. 8. Et ekskluderet medlem hæfter fortsat for betaling af et eventuelt grundabonnement indtil 1. januar 2006 eller den dato som er fastsat i den mellem foreningen og medlemmet indgåede tilslutningsaftale, jf. § 3, stk. 3.

stk. 9. Ved udtrædelse af foreningen refunderes indbetalte beløb ikke, ligesom medlemmet ikke er berettiget til andel af foreningens formue.

stk. 10. Ved udtrædelse og eksklusion forfalder alle skyldige beløb straks til betaling til foreningen.

§ 5 Repræsentantskabet

stk. 1. Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet.

stk. 2. Repræsentantskabet udpeges af foreningens medlemmer, idet et medlem har ret til at udpege 1 repræsentantskabsmedlem pr. påbegyndt 50 tilsluttede husstande (benævnt repræsentant). En repræsentant anses først som udpeget, når foreningen fra medlemmets bestyrelse har modtaget meddelelse om repræsentantens navn og adresse.

stk. 3. Valgbare personer til repræsentantskabet er bestyrelsesmedlemmer hos de pågældende medlemmer samt ansatte eller beboere hos medlemmet.

stk. 4. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes skriftligt per brev eller e-mail med mindst 6 uger og højst 8 ugers varsel. Senest 4 uger før repræsentantskabsmødet sendes per brev eller e-mail til hver repræsentant en dagsorden for repræsentantskabsmødet, det reviderede regnskab for foregående kalenderår, budget for indeværende kalenderår samt indkommende forslag iht. stk. 6.

stk. 5. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret regnskab for foregående regnskabsår samt godkendelse heraf.
  5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for indeværende regnskabsår.
  6. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne.
  7. Valg til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 suppleanter.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet af repræsentantskabet, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag skal sendes skriftligt pr. brev eller via e-mail og noteres på repræsentantskabsmødets dagsorden under punkt 6, "Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne".

§ 6 Ekstraordinær repræsentantskabsmøde

stk. 1. Ekstraordinær repræsentantskabsmøde indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når det ved skriftligt motivering begæres over for bestyrelsen af mindst 1/3 af repræsentanterne.

stk. 2. Ekstraordinær repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel og skal senest afholdes 4 uger efter den dag, da skriftlig motiveret begæring, jf. stk. 1, er modtaget af bestyrelsen.

stk. 3. Indkaldelsen sendes per brev eller e-mail til hver repræsentant, idet der sammen med indkaldelsen sendes en dagsorden for repræsentantskabsmødet samt ordlyden af bestyrelsens beslutning eller den motiverede begæring efter stk. 1. Dagsorden skal som minimum indeholde pkt. 1, 2, 6 og 10 iht. § 5, stk. 5.

§ 7 Stemmeret, afstemningsregler og referat

stk. 1. På repræsentantskabsmøderne - såvel ordinære som ekstraordinære - har hver repræsentant 1 stemme. Stemmeretten forudsætter, at repræsentanten er udpeget i henhold til §5, mindst 3 døgn før mødets påbegyndelse.

stk. 2. Stemmeretten på repræsentantskabsmøderne udøves alene af de tilstedeværende repræsentanter. Der kan alene stemmes ved fuldmagt, såfremt fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver er repræsentanter udpeget af samme medlem.

stk. 3. På repræsentantskabsmøderne kan en udpeget repræsentant alene repræsentere 1 medlem af foreningen.

stk. 4. På repræsentantskabsmøderne er udover repræsentanterne yderligere 1 person for hver repræsentant berettiget til at deltage med taleret men uden stemmeret.

stk. 5. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mindst ¼ af medlemmerne er repræsenteret. Er ¼ af medlemmerne ikke repræsenteret, indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til behandling af samme dagsorden, idet repræsentantskabet ved dette ekstraordinære repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede medlemmer. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpel stemmeflertal, jfr. dog § 16.

stk. 6. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller 1/3 af de tilstedeværende repræsentanter begærer skriftlig afstemning. Ved skriftlig afstemning tælles blanke, men ikke ugyldige, stemmer, med som afgivne stemmer.

stk. 7. Referat fra ethvert repræsentantskabsmøde underskrives af dirigenten og udsendes til repræsentanterne senest en måned efter repræsentantskabsmødet.

§ 8 Bestyrelse

stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen har den overordnede daglige ledelse af foreningen.

stk. 2. Bestyrelsen vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen. I lige år henholdsvis ulige år afgår halvdelen (nedrundet) af bestyrelsen, idet det ved stiftelsen af foreningen, samt hvis der efterfølgende er behov herfor, afgøres ved lodtrækning, hvem af bestyrelsesmedlemmerne der skal afgå ved næstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Genvalg kan finde sted. Valgbare personer til bestyrelsen er bestyrelsesmedlemmer hos de pågældende medlemmer samt ansatte eller beboere hos medlemmet, idet der dog ikke samtidig kan sidde mere end 2 personer fra samme medlem i bestyrelsen.

stk. 3. 2 suppleanter vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde.

stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter ordinær repræsentantskabsmøde med formand og næstformand.

stk. 5. Bestyrelsen kan til enhver tid ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde afsættes med simpelt flertal.

§ 9 Bestyrelsens arbejde

stk. 1. Bestyrelsens møder indkaldes og afholdes hvert kvartal og i øvrigt så ofte, som formanden finder det påkrævet, eller efter motiveret ønske fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøde afholdes i sidstnævnte tilfælde senest 8 dage efter, at formanden har modtaget skriftlig anmodning herom (per brev eller e-mail).

stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede ved et forud indvarslet møde. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 3. Suppleanter til bestyrelsen og en evt. administrator har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

stk. 4. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

stk. 5. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af de på det refererede møde tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

stk. 6. Bestyrelsens medlemmer kan oppebære et honorar, der fastsættes af repræsentantskabet efter bestyrelsens indstilling.

§ 10 Daglig administration

stk. 1. Bestyrelsen kan ansætte en administrator og eventuel yderligere personale til at varetage foreningens daglige administration. Retningslinierne for administrationens virke fastlægges af bestyrelsen.

§ 11 Drift og vedligeholdelse

stk. 1. Foreningen varetager drift og vedligeholdelse af foreningens udstyr.

stk. 2. Udstyr herunder paraboler, hovedstationer, telefoncentraler med mere som skal indgå i Nettet, kan placeres på de enkelte medlemmers respektive ejendomme på almindelig markedsmæssig lejevilkår. Lejeaftaler skal dog være uopsigelige fra udlejers side i mindst 10 år.

stk. 3. Foreningen kan ikke drages til ansvar for medlemmernes, disses brugere eller tredjemands tab m.v. som kan henføres til etablering eller benyttelse af Nettet.

stk. 4. Medlemmerne er overfor foreningen ansvarlige for, at deres brugere er informeret om og overholder de krav, der stilles til ansvarlig og lovlig brug af Nettet.

stk. 5. Repræsentantskabet vedtager retningslinier for brug af Nettet, som medlemmerne og deres brugere er forpligtet til at overholde. Såfremt et medlem eller et medlems brugere ikke overholder de fastsatte retningslinier, er bestyrelsen berettiget og forpligtet til at påtale dette samt iværksætte passende foranstaltninger med henblik på overholdelse af retningslinierne. Til passende foranstaltninger hører, at bestyrelsen kan foranstalte, at medlemmets eller brugerens tilslutning til Nettet afbrydes eller træffe beslutning om eksklusion i overensstemmelse med § 4.

stk. 6. Større omkostninger i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse og udvidelse af Nettet kan kun foretages efter godkendelse af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan i øvrigt beslutte at igangsætte udvidelser af Nettet til nye områder indenfor områderne Islands Brygge, Christianshavn og det øvrige Amager.

stk. 7. Foreningens ejendomsret til Nettet er uden indskrænkning. Ingen del heraf kan derfor inddrages af det enkelte medlem ved fraflytning eller ophør af medlemskab.

stk. 8. Medlemmernes modtagelse af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbetingelser, herunder tilslutningsaftaler.

stk. 9. Medlemmerne afholder selv og hæfter selv for alle udgifter til oprettelse og drift af eventuel eget netværksudstyr og forbindelser frem til det af foreningen og medlemmets valgte opkoblingspunkt på Nettet, jf. den gældende tilslutningsaftale.

§ 12 Kontingent

stk. 1. For medlemskab betales et tilslutningsgebyr og et kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde. Fastsættelsen af kontingentet har tilbagevirkende kraft til 1. januar i det indeværende regnskabsår.

stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indbetaling og opkrævning af kontingenter, som medlemmerne er forpligtet til at overholde.

§ 13 Tegning og hæftelse

stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

stk. 2. For sine forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 14 Lån & kreditter

stk. 1. Bestyrelsen er berettiget til at optage lån og kreditter til brug for foreningens drift, idet optagelse af lån og kreditter - såvel enkeltstående som kumulativt - på over kr. 200.000 forudsætter repræsentantskabets forudgående godkendelse.

§ 15 Regnskab og revision

stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsperiode løber dog fra datoen for foreningens stiftelse til 31. december 2003.

stk. 2. Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

stk. 3. Den af revisor påtegnede årsrapport underskrives af foreningens bestyrelse.

§ 16 Vedtægtsændringer

stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen, repræsentanterne og foreningens medlemmer.

stk. 2. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede og at mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer for vedtægtsændringerne, jf. dog stk. 5.

stk. 3. Er 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter ikke til stede på repræsentantskabsmødet, men stemmer mindst 3/4 af de tilstedeværende for vedtægtsændringerne, indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor det pågældende forslag i uændret form kan vedtages, såfremt mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer for vedtægtsændringerne .

stk. 4. Et således indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal holdes senest 6 uger efter det repræsentantskabsmøde, hvor forslaget første gang blev behandlet.

stk. 5. Forslag til udvidelse af det område indenfor hvilken der kan optages medlemmer i henhold til § 11, stk. 6, kan uanset ovenstående træffes ved simpel stemmeflertal.

stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at bekendtgøre vedtagne vedtægtsændringer overfor alle foreningens medlemmer, senest 14 dage efter vedtagelsen. Vedtægtsændringer træder i kraft 1 måned efter vedtagelsen, med mindre andet besluttes af repræsentantskabet.

§ 17 Foreningens opløsning

stk. 1. Til opløsning af foreningen kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver af to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvoraf det sidste repræsentantskabsmøde skal være indkaldt alene med henblik på opløsning. Sidstnævnte møde skal indkaldes med mindst 8 dages varsel indenfor en måned efter det møde, hvor opløsningen blev besluttet. Senest 8 dage forud for sidstnævnte repræsentantskabsmøde skal der udsendes skriftlig orientering herom til alle foreningens medlemmer.

stk. 2. I forbindelse med vedtagelse af foreningens opløsning, skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue samt om afvikling af eventuelle økonomiske forpligtelser. Bestyrelsen er forud for vedtagelsen forpligtet til at udarbejde indstilling herom.

stk. 3. Denne paragraf kan kun ændres under de samme betingelser som fastsat i denne paragraf om foreningens opløsning.

§ 18 Tvister

stk. 1. Alle tvister vedrørende § 3, § 5, § 6, § 8, § 9, § 10 og § 14 afgøres endeligt af repræsentantskabet.

Således vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde den 19. september 2002 og ændret på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. februar 2004, og ændret på ordinært repræsentantskabsmøde den 11. maj 2004. Ændret på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 7. juli 2008.